Nhựa đường 60/70

 1.  sản phẩm Nhựa đường 60/70 Trường Tín cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, tiêu chuẩn của ngành và quy định của Bộ Giao thông vận tải. Có chứng chỉ chất lượng phù hợp với Mác 60/70 theo quy định tại 22TCN 279-01 do Viện khoa học công nghệ Giao thông vận tải cấp.2. Phù hợp tiêu chuẩn: tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặc 22TCN 279-01 của Bộ Giao Thông Vận Tải:
  STT

  Chỉ tiêu thí nghiệm

  Đơn vị

  Yêu cầu 22TCN 279-01

  Phương pháp thử

  1

  Nhiệt độ bắt lửa

  oC

  Min: 232

  AASHTO T48-99

  2

  Độ kim lún ở 25oC, 5 giây

  1/10mm

  60-70

  AASHTO T49-01

  3

  Độ kéo dài ở 25oC

  cm

  100

  AASHTO T51-00

  4

  Nhiệt độ hóa mềm

  oC

  46-55

  AASHTO T53

  5

  Hoàm lượng hòa tan trong trichloethylene

  %

  99

  AASHTO T44-01

  6

  Dính bám với đá

  Cấp

  Min: cấp 3

  22TCN 279-01

  7

  Lượng tổn thất sau khi nung ở 163oC trong 5 giờ

  %

  Max: 0,8

  AASHTO T47-98

  8

  Tỉ lệ độ kim lún của nhựa đường sau khi đun ở 163oC trong 5 giờ so với độ kim lún ở 25oC

  %

  Min: 54

  AASHTO T49
0983451348