Carboncor Asphalt 9.5

Phạm vi ứng dụng:
1. Sử dụng để làm mới trên mặt đường cấp cao A2 trở xuống,

2. Sửa chữa, duy tu, cải tạo trên tất cả các cấp loại đường, mặt đường.

Loại đường:
1. Sân bãi

2. Rải mặt, vá, sửa chữa hư hỏng nhỏ trên các cấp đường theo TCVN 4054-2005

0983451348