Biển phụ hướng rẽ

Biển được dán màng phản quang 3M để báo trước cho người biết gần đến chỗ rẽ nguy hiểm và để chỉ hướng rẽ.

0983451348