Carboncor Asphalt 19

  • Phạm vi ứng dụng:

1. Sử dụng để làm lớp mặt dưới của mặt đường cấp cao A1 và làm mới trên mặt đường cấp cao A2 trở xuống

2. Sửa chữa, duy tu, cải tạo trên tất cả các cấp loại đường, mặt đường.

0983451348