Phạm vi ứng dụng: 1. Sử dụng để làm lớp mặt dưới của mặt đường cấp cao A1 và làm mới trên mặt đường cấp cao A2 trở xuống 2.......
Phạm vi ứng dụng:1. Sử dụng để làm mới trên mặt đường cấp cao A2 trở xuống, 2. Sửa chữa, duy tu, cải tạo trên tất cả các cấp loại......
0983451348